• 1: Registreren
 • 2: NAW-gegevens
 • 3: Deelname producten
 • 4: Overzicht bevestigen
Stap 1:

Inschrijven

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de HISWA te water 2021, vul dan hieronder uw gegevens in om u in te schrijven. Mocht u zich al hebben ingeschreven of vorig jaar hebben deelgenomen, dan kunt u rechtsboven middels de knop inloggen in uw account uw inschrijving beheren.

Alle velden met * zijn verplicht.
Annuleren

Deze deelnamevoorwaarden zijn opgesteld door HMM Exhibitions BV en van toepassing op overeenkomsten van deelname aan de door of mede door HMM Exhibitions BV georganiseerd het evenement en en/of andere evenementen.

HMM Exhibitions BV betracht de grootste zorg om de door haar georganiseerd het evenementen voor de deelnemers succesvol te laten verlopen en zal in dat kader toezien op naleving van de gestelde voorwaarden. Deelnemers wordt in dat kader dan ook verzocht HMM Exhibitions BV te informeren wanneer overtreding van deze voorwaarden wordt geconstateerd.  

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Annulering: Schriftelijke beëindiging door de deelnemer van de overeenkomst;
 2. Annuleringsvergoeding: De kosten die de organisatie de deelnemer in rekening brengt voor het annuleren van de overeenkomst;
 3. Deelnemer: Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich doormiddel van het inschrijvingsformulier als deelnemer heeft aangemeld en met wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor deelname aan het evenement;
 4. Deelnametarief: De basisvergoeding die de deelnemer verschuldigd is om deel te nemen aan het evenement;
 5. HISWA te water: De jaarlijkse bootshow georganiseerd door de organisatie met de naam HISWA te water;
 6. Organisatie: HMM Exhibitions BV;
 7. Overeenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen de deelnemer en de organisatie voor deelname aan het evenement;
 8. Slotnota: De eindafrekening die na het voltooien van het evenement zal worden verstuurd en waarin de kosten, die de deelnemer nog dient te voldoen, staan vermeld. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan kosten die het gevolg zijn van tijdens het evenement afgenomen (extra) producten en diensten (bijvoorbeeld elektriciteit, liggeld).
 9. Standbouw: De opbouw en inrichting van de stand, inclusief de aanleg op de stand van gas, water, waterafvoer, elektra, telefoon ed.;
 10. Evenement: Het door of in samenwerking met HMM Exhibitions BV georganiseerd het evenement;
 11. Evenementterrein: De totale door de organisatie vastgesteld het evenement- of expositieaccommodatie/locatie.

 

 

Artikel 2: De inschrijving

 1. Inschrijving voor deelname aan het evenement dient digitaal te geschieden via de website www.hiswatewater.nl.
 2. Een inschrijving dient individueel per onderneming, organisatie of instelling te worden gedaan.

De inschrijving geldt voor een periode van 14 dagen als een onherroepelijk aanbod van de deelnemer, welk aanbod na acceptatie door de organisatie resulteert in een overeenkomst.

 1. De bovengenoemde acceptatie door de organisatie wordt per e-mail verzonden naar het door de deelnemer op het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres.
 2. De organisatie is gerechtigd een inschrijving te weigeren.
 3. De organisatie hanteert bij de acceptatie van de inschrijving de volgende rangorde:
  leden van HISWA Vereniging krijgen voorrang op ondernemingen, organisaties of instellingen die geen lid zijn van HISWA Vereniging.
  b.    De aanvraag van niet-leden wordt behandeld in de volgorde:
  fabrikanten - importeurs aan wie de fabrikanten mandaat verlenen - dealers aan wie fabrikanten mandaat verlenen - importeurs en grossiers die niet over een mandaat beschikken maar die nieuwe, nog niet eerder tentoongestelde producten presenteren - importeurs en grossiers die reeds tentoongestelde producten presenteren - importeurs en grossiers die reeds tentoongestelde producten presenteren en die over een secundair mandaat van de fabrikant beschikken - overige ondernemingen, organisaties of instellingen.

Leden van HISWA Vereniging die korting genieten op de contributie ontvangen geen korting op de tarieven van HISWA te water. Genoemde korting kan alleen worden verleend, indien de contributie van de HISWA Vereniging is voldaan.

 1. De organisatie bepaalt voor elke deelnemer de plaats en afmeting van de standruimte/ligplaats. Dit geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend voor de deelnemer. Als de toegewezen afmetingen meer dan 15% afwijken van de door de deelnemer bij zijn inschrijving genoemde afmeting, is de deelnemer gerechtigd om schriftelijk, binnen 5 werkdagen na de toewijzing, de overeenkomst te ontbinden.
 2. In plaats van de vermelding van de firmanaam kan de deelnemer één (de firmanaam) vervangende (merk)naamsvermelding aangeven. De organisatie neemt deze naamsvermelding mee in alle communicatie rondom het evenement. De gelieerde naamsvermelding dient te allen tijde aan het hoofdbedrijf van de deelnemer te zijn verbonden. Voor deze naamsvermelding gelden dezelfde voorwaarden als voor de hoofd inschrijving.

 

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname

1.Op de HISWA te water kunnen uitsluitend de volgende zaken geëxposeerd en aangeboden worden

 1. nieuwe pleziervaartuigen (niet ouder dan 5 jaar)
 1. watersportgerelateerde diensten en toebehoren, ter beoordeling van de evenementorganisatie
 2. pre-owned pleziervaartuigen *

*Makelaars & bemiddelaars in boten moeten vooraf de fabrikant(en) en/of importeur(s) van de aangeboden boot/boten schriftelijk toestemming vragen om de producten te kunnen exposeren. Bij twijfel kan er door de organisatie verzocht worden om de HIN-code.

 

 1. Deelname aan het evenement is niet toegestaan voor rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die zich uitsluitend ten doel hebben gesteld om gezamenlijk te exposeren.
 2. Voor het exposeren in de hoedanigheid van bemiddelaar geldt hetgeen onder lid 2 staat vermeld onverkort waarbij de bemiddelaar tevens ook gerechtigd is om te exposeren met gebruikte boten. De exposant die exposeert als bemiddelaar dient vooraf een schriftelijke goedkeuring daartoe van de eigenaar én van de fabrikant(en) en/of importeur(s) van de boot te overleggen aan de organisatie.
 3. De organisatie kan in individuele gevallen, op verzoek van de deelnemer, schriftelijk toestemming verlenen voor het exposeren van andere producten en/of diensten en zal hiervoor in het kader van de doelstelling van het evenement een afweging maken. Over de beslissing van de organisatie wordt niet gediscussieerd.
 4. De deelnemer is gerechtigd om tot een week voor de opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot wijziging ten aanzien van de tentoon te stellen producten aan de organisatie voor te leggen.
 5. De organisatie beoordeelt naar eigen inzicht of zij akkoord wil gaan met de voorgestelde wijziging.
 6. Reeds eerder verstuurde facturen blijven, als gevolg van een eventuele wijziging, ongewijzigd, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Het is de deelnemer uitsluitend toegestaan om zijn eigen naam te plaatsen op de door hem gehuurde standruimte/ligplaats, tenzij de organisatie op verzoek van de deelnemer schriftelijke toestemming heeft verleend voor het tevens plaatsen van de naam van een ander aan de deelnemer gelieerd bedrijf. Aan deze toestemming kan de organisatie extra voorwaarden en/of extra kosten verbinden.
 8. De deelnemer is verplicht om het andere met naam vermelde bedrijf te wijzen op de voorwaarden en vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van het met naam vermelde bedrijf voor zover de aansprakelijkheid van de organisatie uitgesloten zou zijn indien de deelnemer deze aanspraak jegens de ondernemer zou maken.

 

Artikel 4: Deugdelijkheid, bruikbaarheid en CE-markering

 1. Pleziervaartuigen, die op het evenement ter verkoop worden aangeboden, dienen voorzien te zijn van de CE-markering.
 2. Uitsluitend indien zichtbaar en duidelijk is aangegeven dat het tentoongestelde vaartuig niet voor de verkoop bestemd is, mag de CE-markering op het evenementsterrein achterwege blijven.
 3. Vaartuigen die tentoongesteld worden, dienen aan alle normen van deugdelijkheid en bruikbaarheid te voldoen.
 4. Als de organisatie aan de nakoming van in dit artikel genoemde verplichtingen twijfelt, om welke reden dan ook, dan heeft zij het recht hiernaar een nader onderzoek te laten uitvoeren door een expert. Indien de expert van oordeel is dat het vaartuig niet aan de gestelde normen voldoet, dan zijn de expertisekosten voor rekening van de betreffende deelnemer en heeft de organisatie het recht het vaartuig niet toe te laten op het evenement, dan wel het vaartuig op kosten van de deelnemer van het evenement te verwijderen.


Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. De kosten voor deelname aan het evenement zijn weergegeven in een aparte bijlage, genaamd “Deelname tarieven”.
 2. De deelnemer is verplicht alle kosten - voor zover van toepassing - genoemd in de bijlage “Deelname tarieven” aan de organisatie voor aanvang van de opbouw te voldoen.
 3. Betaling dient na ontvangst van de factuur binnen de op de factuur genoemde termijn te geschieden.
 4. Alle bedragen worden vermeerderd met btw, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De vooraf vast te stellen kosten worden gefactureerd in drie termijnen voorafgaand aan de eerste opbouw dag van het evenement. De eerste termijn bedraagt het voorschotbedrag, de tweede termijn bedraagt de kosten van deelname met bijkomende vooraf vast te stellen kosten minus het voorschotbedrag. De derde termijn wordt achteraf gefactureerd en bedraagt de achteraf vast te stellen variabele kosten. De factuur t.a.v. de vooraf vast te stellen kosten zal direct na inschrijving worden verstuurd.

Het voorschotbedrag op basis van staffel (zie hieronder) bedraagt:

Totale inschrijvingskosten                            Bedrag voorschotfactuur

Van € 0,- tot € 3.499,-                       =          € 500,-

Van € 3.500,-  tot € 4.999,-                =          € 750,-

Van € 5.000,-  tot € 6.999,-                =          € 1.000,-

Van € 7.000,-  tot € 9.999,-                =          € 1.500,-

Van € 10.000,-tot € 14.999,-              =          € 2.000,-

Van € 15.000,-tot € 24.999,-              =          € 3.000,-

Van € 25.000- tot +                           =          € 5.000,-

 

 1. De slotnota zal binnen 30 dagen na de laatste dag van het evenement worden verstuurd
 2. Indien de inschrijving plaatsvindt korter dan 90 dagen voor de opening van het evenement, ontvangt de deelnemer direct na ontvangst van de inschrijving een factuur van alle vooraf vast te stellen kosten.
 3. Indien als gevolg van het tijdstip van inschrijving facturatie plaatsvindt korter dan 14 dagen voor de eerste opbouw dag van het evenement, dan dient uiterlijk 4 werkdagen voor die eerste opbouw dag de factuur van alle vooraf vast te stellen kosten te zijn voldaan.
 4. De organisatie is gerechtigd in ieder geval de volgende kosten in rekening te brengen:
 • Deelnametarief;
 • De huurprijs van de vastgestelde stand/ligplaats per vierkante meter, waarbij een gedeelte van een vierkante meter als vierkante meter wordt beschouwd;
 • Liggeld; Houd u er s.v.p. rekening mee dat u liggeld (€ 40,- per m2) betaald over de m2’s van de platforms indien u meer dan 4 meter op de hoofdsteiger inneemt met de platforms.
 • Kosten voor de huur van platforms;
 • Kosten voor de huur van paviljoens;
 • Kosten van standbouw en inrichting;
 • De gebruikerskosten ter zake van gas, water, elektra;
 • Kosten voor de plaatsing op de stand van de naam van een aan de deelnemer gelieerd ander bedrijf.
 • Eventueel andere bijkomende kosten voor zaken en diensten voor zover de deelnemer hierover tijdig vooraf is geïnformeerd

 

Artikel 6: Wijziging en annulering door organisatie

 1. De organisatie is op grond van bijzondere omstandigheden bevoegd de overeengekomen data en tijden van het evenement, de overeengekomen stand grootte, de stand soort en de plaatsing daarvan te wijzigen dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden wordt in dit kader in ieder geval verstaan de situatie dat het aantal inschrijving aanzienlijk groter of kleiner is dan was voorzien of dat er sprake is van (te verwachten) extreme weersomstandigheden of (terreur)dreigingen.
 2. Wijzigingen als bedoeld in dit artikel geven de deelnemer niet het recht zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 3. Indien het evenement vanwege de organisatie geen doorgang vindt behoudt de organisatie zich het recht voor op vergoeding van de reeds door haar gemaakte kosten, welke in dat geval naar evenredigheid op basis van de overeengekomen standruimte wordt omgeslagen over alle deelnemers.
 4. De deelnemer kan, indien een in dit artikel genoemde situatie zich voordoet, geen aanspraak maken op vergoeding van door hem gemaakte kosten en/of geleden schade.
 5. In geval van bijzondere omstandigheden, is de organisatie zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding, tevens bevoegd om:
  • Een inschrijving niet in behandeling nemen;
  • Minder standruimte toe te kennen dan waarvoor is ingeschreven;
  • Een inschrijving af te wijzen;
  • Tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte over te gaan;
  • Een verleende vaststelling in te trekken;
  • De toegang tot het evenement te ontzeggen;
  • De overeenkomst te ontbinden;
  • Annulering van het evenement.
 1. Van een bijzondere omstandigheid is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:
 • Reële vrees voor ordeverstoringen of anderszins dreigend gevaar voor personen en/of schade aan goederen welke zich bevinden binnen het evenementsterrein dan wel schade aan het evenementterrein zelf;
 • Het belang van het evenement als ontmoetingsplaats voor vragers en aanbieders door deelname niet wordt gediend;
 • Organisatorische redenen (zoals daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, op verzoek of last van toezichthoudende instanties als de Brandweer);
 • Indien de reputatie van de deelnemer of de door de deelnemer te exposeren producten en/of diensten niet (langer) onberispelijk respectievelijk van onbesproken kwaliteit (is) zijn, waardoor de goede naam van het evenement of de organisatie zou (kunnen) worden geschaad. Hiervan wordt geacht in ieder geval sprake te zijn bij (de aanvrage van) faillissement en/of surséance van betaling van de deelnemer en/of een aan hem gelieerde vennootschap en/of surséance van betaling of de strafvervolging van genoemde (rechts)personen.
 1. De organisatie stelt de betreffende deelnemer schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de te nemen

  maatregel en zal zoveel als mogelijk in overleg met de deelnemer tot actie overgaan.

 

Artikel 7 Annulering door deelnemer

 1. Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk in bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de organisatie.
 2. De deelnemer dient bij aangetekend schrijven een met redenen omkleed verzoek tot annulering bij de organisatie in te dienen.
 3. De deelnemer is bij annulering het volledige deelnametarief verschuldigd. Ten aanzien van de overige

    vooraf vast te stellen kosten is de organisatie gerechtigd de navolgende annuleringsvergoeding bij de 

    deelnemer in rekening te brengen:

 • Tent- en kadeaccommodatie, ligplaatsen (vierkante meters), liggeld voor de platforms, meerwerk en paviljoens:

            - Vanaf het moment van inschrijving altijd 15% van deze kosten;

            - Bij annulering vanaf 1 juni tot en met 30 juni, 75% van deze kosten;

            - Bij annulering vanaf 1 juli,100% van deze kosten;

 • Platforms:

            - Vanaf het moment van inschrijving altijd 15% van deze kosten;

            - Bij annulering vanaf 1 juni 100% van de kosten;

 1. Bij gedeeltelijke annulering zijn ook bovengenoemde annuleringskosten van toepassing. Onder

    gedeeltelijke annulering wordt verstaan; het na ondertekening van inschrijving wijzigen van

    deelname producten, waarbij men moet denken aan aantal ligplaatsen, vierkante meters etc.

 1. Mocht blijken dat de schade als gevolg van de annulering voor de organisatie hoger is dan

    bovengenoemde de annuleringvergoeding, dan heeft de organisatie recht op vergoeding van de   

    daadwerkelijk geleden schade.

 1. Op de annuleringsvergoeding zal de verschuldigde btw in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Opbouw

 1. Het evenementsterrein is alleen gedurende een door de organisatie vastgestelde periode beschikbaar voor het opbouwen en inrichten van het gehuurde, alsmede het binnenbrengen van goederen. Buiten deze periode(n) zijn werkzaamheden aan de stand, alsmede het binnenbrengen van goederen niet toegestaan, tenzij daarover met de organisatie schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 2. De deelnemer dient uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip waarop het evenement voor het bezoek wordt opengesteld, gestart te zijn met de opbouw van het gehuurde en wel zodanig dat te verwachten is dat het gehuurde tijdig voor publiek kan worden opengesteld.
 3. Indien blijkt dat de deelnemer niet tijdig aan het in sub 2 gestelde kan voldoen, dan is de organisatie gerechtigd om zelf over het gehuurde te beschikken. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn financiële verplichtingen jegens de organisatie.

 

Artikel 9: Demontage

 1. Aan de deelnemer zal gedurende een door de organisatie vastgestelde periode gelegenheid worden gegeven tot het afbreken van het gehuurde en het verwijderen van de goederen van het evenementterrein.
 2. De deelnemer verplicht zich ertoe, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 om pas nadat het evenement formeel is afgesloten activiteiten te ondernemen die betrekking hebben op de afbraak van de door hem gehuurde standruimte. Voor de goederen van de deelnemer en standonderdelen die zich na de in sub 1 genoemde periode nog op het evenementterrein of op de daarbij behorende terreinen bevinden, wordt geacht afstand te zijn gedaan. Ter beoordeling van de organisatie worden deze goederen óf vernietigd óf voor rekening en risico van de betrokken deelnemer opgeslagen, e.e.a. op kosten van de deelnemer.
 3. De deelnemer is gehouden het gehuurde na het einde van het evenement in dezelfde staat achter te laten als waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld voor de aanvang van de opbouwperiode.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht:
 2. De situatieschets, indien er een of meerdere platforms worden besteld, uiterlijk 2 weken na inschrijving in te dienen bij de organisatie. Bij inschrijvingen vanaf 2 maanden voorafgaand aan het evenement, dient de situatieschets direct ingediend te worden bij de organisatie.
 3. De aanwijzingen van of namens de organisatie, de Gemeente, de Brandweer en andere autoriteiten met betrekking tot de opbouw, de inrichting, de veiligheid, het onderhoud en de afbraak op te volgen.
 4. Met de opbouw en afbraak van het door hem gehuurde zo tijdig te beginnen dat de in deze voorwaarden gestelde termijnen niet worden overschreden.
 5. De gangpaden te allen tijde geheel vrij te houden, tenzij daarover met de organisatie schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Dit op last van de brandweer en de daarvoor afgegeven voorschriften en vergunningseisen.
 6. Zijn stand gedurende de expositieperiode voor publiek toegankelijk, open en bemand te houden.
 7. Afval conform de in het huishoudelijk reglement vermelde voorschriften te sorteren en te (doen) afvoeren met inbegrip, voorover van toepassing, van de daartoe voorgeschreven huur van containers.
 8. Binnen de door HMM Exhibitions BV geleverde vierkante meters en bijbehorende standbouw rekening te houden met het passend bouwen van de eigen standbouw middels een vooraf bij de organisatie aangeleverd ontwerp van de stand. Het ontwerp van de eigen standbouw dient uiterlijk 1 augustus ingediend te worden bij de organisatie, die beoordeelt of het geplaatst kan worden binnen de gehuurde vierkante meters en de door HMM Exhibitions geleverde standbouw. Bij inschrijvingen na 1 augustus dient het ontwerp direct ingediend te worden bij de organisatie.

 

 1. De organisatie is bevoegd de deelnemer in het kader van een goed verloop van het evenement dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in of aan het gehuurde, alsmede het gebruik van het evenementterrein.
 2. De organisatie betracht de hoogste zorg m.b.t. de montage, plaatsing, aflevering en afwerking van de door deelnemer bij de organisatie bestelde producten en diensten. Het is echter niet mogelijk rechten te ontlenen aan het kwaliteitsniveau van de geleverde producten en diensten. Bij twijfel zal een externe expert worden ingezet om onderzoek te verrichten en conclusies te rapporteren.
 3. Het is de deelnemer niet toegestaan om:
 4. Producten geheel of gedeeltelijk te bedekken/af te sluiten en/of aan te duiden dat ze verkocht zijn;
 5. Andere producten of diensten dan die welke vermeld staan op het inschrijvingsformulier ten toon te stellen of aan te prijzen;
 6. Onderdelen en toebehoren van tentoongestelde producten binnen het evenementsterrein of op de daarbij behorende terreinen te verwisselen of te doen verwisselen;
 7. Tentoongestelde producten tijdens het evenement van het gehuurde te verwijderen;
 8. Zogenaamde ‘dump’- en/of ‘rebuilt’ producten tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame te maken;
 9. Platforms of andere verhogingen op te richten, afgescheiden ruimten aan te brengen of de stand te voorzien van plafonds of andere afdekkingen;
 10. Tentoongestelde producten en/of reclamemiddelen van welke aard ook buiten of boven de door hem ingenomen standruimte te plaatsen of aan te brengen;
 11. Veranderingen in of aan het evenementterrein aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds, kolommen en dergelijke te plakken, verven, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen;
 12. Het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere deelnemer te ruilen;
 13. Eigen platforms en/of tenten te plaatsen. Dit in verband met veiligheidsvoorschriften, welke zijn opgelegd door de bevoegde instanties volgens de verleende vergunning;
 14. Biljetten of ander reclamemateriaal in of buiten de door hem ingenomen stand aan te brengen aan kolommen, wanden, muren, plafonds, draagspanten, e.d. van het evenementterrein;
 15. Gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands;
 16. Gebruik te maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen (bijvoorbeeld: losse aircosystemen, fonteinen, hogedruk reinigingssystemen, luchtbevochtigers, doucheapparatuur, sauna’s en/of whirlpools);
 17. Producten aanwezig te hebben die, naar het oordeel van de organisatie, door geur, geluid of licht anderen (kunnen) hinderen;
 18. Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, evenals radioactieve bronnen binnen het evenementterrein aanwezig te hebben en/of open vuren te branden;
 19. Consumpties en/of genotmiddelen te verkopen binnen het evenementterrein of op de daarbij behorende terreinen;
 20. Dranken en/of eetwaren gratis te verstrekken binnen het evenementterrein en de daarbij behorende terreinen, tenzij die dranken en/of eetwaren worden verstrekt op de stand van de deelnemer en zijn afgenomen van de door de organisatie exclusief aangestelde cateraar(s) en met inachtneming van de Gedragscode Alcoholverstrekking;
 21. Beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken waardoor de grens van 80 Decibel wordt overschreden, alles voor zover dit naar het oordeel van de organisatie hinder kan opleveren;
 22. Op en rondom het evenementterrein prijscouranten, circulaires, e.d. uit te reiken of op andere wijze reclame te maken, dan wel de aandacht voor het bedrijf, bedrijfsactiviteiten of producten te trekken, elders dan op de door hem ingenomen stand dan wel op de daarvoor beschikbare, door derden geëxploiteerde vaste reclamedragers;
 23. Reclamemateriaal te verspreiden of flyeren, dat niet of niet direct betrekking heeft op door hem tentoongestelde en tot het evenement toegelaten producten en diensten, evenals reclamemateriaal uit te reiken van welke aard ook, voor zover dat naar het oordeel van de organisatie overlast of schade kan veroorzaken, zowel binnen het evenementterrein als in de onmiddellijke omgeving daarvan;
 24. Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd ‘stand werk’ te verrichten, evenals reclame te maken voor producten en diensten die niet tot het evenement zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen die geen standruimte op het evenement hebben. De deelnemer dient in geval van eigen loterijen en prijsvragen zelf zorg te dragen voor de vereiste vergunningen en toestemmingen en zich stipt te houden aan de geldende wettelijke en andere voorschriften;
 25. Enquêtes onder bezoekers en deelnemers aan het evenement te houden of te doen houden binnen het evenementsterrein of op de daarbij behorende terreinen;
 26. Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het evenement als collectieve manifestatie, ook als deze activiteiten niet zijn gericht tegen het evenement als zodanig, doch zich richten tegen een of meer deelnemers of groepen daarvan; een en ander voor zover deze activiteiten niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijk in onderlinge concurrentieverhoudingen;
 27. Naams- en merkaanduidingen en dergelijke te plaatsen of te gebruiken die misleidend of bezwaarlijk kunnen zijn voor deelnemers op andere stands, respectievelijk voor bezoekers aan de expositie;
 28. Producten te exposeren, respectievelijk op het evenement reclame te maken voor producten met merkaanduidingen op de producten zelf of op de verpakking ervan, welke merkaanduidingen strijdig zijn met dan wel ten onrechte de indruk wekken dat hierbij sprake is van producten die tezelfdertijd op de Nederlandse markt worden gebracht onder een merk dat, naar het oordeel van de organisatie, de oudste merkbekendheid geniet;
 29. Zodanige handelingen te (laten) verrichten dat naar het oordeel van de organisatie daardoor op storende wijze muziek, geraas, belemmering van toegang, lichtval of uitzicht, dan wel hinder, gevaar of schade kan ontstaan of een situatie wordt geschapen, die gelijk staat met het voeren van oneerlijke concurrentie. De organisatie is gerechtigd al niet onder voorwaarden een deelnemer ontheffing te verlenen van bovenstaande bepalingen. Deze toestemming is uitsluitend geldig als zij schriftelijk is verleend.
 30. Gratis tasjes te verstrekken. U mag wettelijk gezien geen gratis plastic tassen meer meegeven aan uw klanten. Het verbod geldt niet als de tas dunner is dan 15 micron (bijvoorbeeld 'hemdtasjes' voor bescherming van etenswaren). Wilt u toch een tas meegeven? Dan moet u een door uzelf te bepalen vergoeding vragen. De richtprijs zoals die in het verbod is opgenomen ligt op 25 eurocent. U kunt ook een tas aanbieden van duurzaam materiaal.

 

Artikel 11: Plattegrond/ Website

 1. Door of namens de organisatie kan een plattegrond worden uitgegeven en/of website worden ingericht. Hierin worden de producten en diensten opgenomen die, volgens de opgave van de deelnemers, op het evenement worden tentoongesteld.
 2. De deelnemer dient zelf tijdig zorg te dragen voor opgave aan de organisatie van de producten en diensten.
 3. Opgaven die later dan de door de organisatie genoemde datum t.b.v. de toelevering zijn ontvangen worden niet in de plattegrond en/of internet uiting opgenomen.
 4. De organisatie en de door haar aangestelde redactie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of omissies in de catalogus en/of website, tenzij sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van deze partijen.

Artikel 12: Risico en aansprakelijkheid

 1. Goederen/producten, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich voor rekening en risico van de deelnemer op het evenementterrein, of op bijbehorende terreinen. De organisatie, de exploitant van het evenementterrein, hun bestuurders, gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van deze goederen/producten, noch voor schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van het evenementterrein of door eventuele andere gebreken van het gebouw of de bijbehorende terreinen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen/producten of personen, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld.
 2. De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan derden die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de deelnemer, aan personen in zijn dienst, dan wel personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van het evenementactiviteiten, dan wel personen met een door de deelnemer verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen.
 3. De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een afdoende verzekering ten aanzien van de in sub 2 genoemde risico’s.
 4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aanspraken van derden, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de organisatie zouden kunnen doen gelden.
 5. Elke aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie wordt uitgekeerd.

 

Artikel 13: Toegangsbewijzen

 1. Door de organisatie wordt, voor de toegang tot de expositie, een entreeprijs geheven.
 2. De deelnemers ontvangen gratis een door de organisatie te bepalen aantal exposantenbadges, waarmee doorlopend toegang tot het evenement kan worden verkregen.
 3. De in artikel 13.2 bedoelde exposantenbadges zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend worden gebruikt door personen die behoren tot het bedrijf of de organisatie van de deelnemer, dan wel een door de deelnemer ingeschakelde derde.
 4. Andere persoonlijke doorlopende toegangsbewijzen zijn, tegen betaling van een door de organisatie bepaalde prijs, bij de organisatie verkrijgbaar.
 5. De organisatie kan verplichten dat de exposantenbadges en andere doorlopende toegangsbewijzen zijn voorzien van een duidelijke (pas)foto van de gebruiker.

 

Artikel 14: Niet nakoming

 1. De organisatie is bevoegd om zonder voorafgaande waarschuwing en/of daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, producten en diensten per direct, op kosten van de deelnemer, van het evenementterrein te verwijderen, indien:
  1. de deelnemer, het product of de dienst niet overeenstemt met de overeengekomen inschrijving.
  2. de deelnemer niet voldoet aan het gestelde in deze deelnamevoorwaarden;
  3. op enigerlei wijze gehandeld wordt in strijd met enige wettelijke bepaling, daaronder mede begrepen veiligheids-, milieu- en ARBO-voorschriften.
 2. De organisatie heeft in het geval van niet tijdige of onvolledige betaling het recht de deelnemer en/of zijn producten/diensten niet toe te laten tot het evenementterrein, onverminderd het recht op volledige betaling van de verschuldigde kosten.
 3. Indien de deelnemer zijn verplichtingen gesteld in artikel 10 lid 1 onder f niet nakomt, is de organisatie bevoegd op kosten van de deelnemer het afval overeenkomstig de voorschriften te (doen) verwijderen.
 4. Bij niet opvolging van een door of namens de organisatie en/of de door de in deze voorwaarden genoemde autoriteiten gegeven aanwijzingen, is de organisatie gerechtigd om op kosten van de deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen te (laten) treffen.
 5. Indien de deelnemer zijn verplichtingen gesteld in artikel 10 lid 1 onder d niet nakomt, is de organisatie bevoegd op kosten van de deelnemer de gangpaden vrij te (doen) maken en te houden.
 6. Indien door de deelnemer of een door hem ingehuurde derde schade wordt toegebracht aan de roerende of onroerende zaken die toebehoren aan de eigenaren van het evenementterrein, zullen deze kosten worden verhaald op de deelnemer die deze schade heeft toegebracht, dan wel daarvoor aansprakelijk is.
 7. Als de deelnemer handelt in strijd met het gestelde in deze voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement, dan is de organisatie gerechtigd om op kosten van de deelnemer de noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen. De deelnemer wordt daarbij tevens verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van hem verstrekte deelnemersbadges en/of doorlopende toegangsbewijzen.
 8. De noodzakelijke maatregelen zoals hierboven aangeven kunnen onder andere bestaan uit:
 9. het intrekken van de aan de deelnemer verstrekte deelnemersbadges en/of doorlopende toegangsbewijzen en de betrokkene(n) de toegang tot het evenementterrein met onmiddellijke ingang te ontzeggen;
 10. het gehuurde van de deelnemer te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te (doen) ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette ruimte te beschikken;
 11. de tentoongestelde producten en diensten en al hetgeen door de deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden en op te slaan, een en ander op kosten en voor risico van de deelnemer zonder dat die recht kan doen gelden op enige restitutie van reeds betaalde bedragen of op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak ook en onverminderd de door hem jegens de organisatie aangegane verplichtingen;
 12. de betrokken deelnemer van deelneming aan verder te organiseren exposities uit te sluiten;
 13. de toepasselijke toegangsprijzen al dan niet vermeerderd met een boete ter grootte van 100% van bedoelde prijzen aan de deelnemer in rekening te brengen.
 14. De deelnemer is bij niet of niet volledige betaling in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De organisatie is in dat geval gerechtigd de wettelijke handelsrente plus 5% over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, gerekend vanaf de vervaldatum.

 

Artikel 15: Afwijkingen

Afwijkende afspraken ten opzichte van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

 

Artikel 16: Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.